+359 889 099 520
+359 82 828 486
mirela5ruse@abv.bg
Търсене на имот
Политика за защита на личните данни

Мирела 5 и 5 ЕООД, като Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 ("GDPR"), събира и обработва определена информация за физически и юридически лица при сделки с недвижими имоти на територията на Република България. Тази информация може да се отнася до служители, клиенти, доставчици, контрагенти, бизнес партньори и други физически лица, с които Администраторът има връзка или иска да установи контакт.

Събиране на данните:

Данни на контрагенти (данни на физически лица, ползващи предоставяните от Администратора услуги; на управители, представители и/или лица за контакт на юридическото лице по търговски договор). Личните данни за всяко лице се предоставят доброволно от самите лица въз основа на предоставено от субекта съгласие за обработване на личните му данни (с нарочна декларация, приложение към настоящата Политика) и се събират от Администратора в изпълнение на нормативно задължение, във връзка с предоставяни услуги от Администратора, за които е нужно обработването на лични данни, сключването на договор и/или изпълнения на задълженията по сключен договор, съгласно разпоредбите на Търговския закон, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Закона за данъка добавена стойност и др., на хартиен носител – писмени документи (вкл. пълномощни, договори и др.), по електронна поща - предоставени във връзка с изпълнението на търговски договор и/или чрез попълване на регистрационна форма. Лицата се уведомяват за разпоредбите на тази Политика предварително или в момента на получаване на данните им.

За целта  Мирела 5 и 5 ЕООД има разработена и утвърдена от Управителя на фирмата Политика за защита на личните данни и притежава удостоверение за регигистрация в КЗЛД.